Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

KONTAKT Z NAMI:

WYŚLIJ E-MAIL

INFOLINIA:

+48 509 777 999

60 dni testów za darmo

Regulamin promocji “60 dni testów za darmo”

Regulamin promocji sklepu internetowego SOVEA (sovea.eu)

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy SOVEA, dostępny pod adresem internetowym www.sovea.eu, prowadzony jest przez M9 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000726200, o kapitale zakładowym 20.000 zł., NIP 5833296731, REGON 369879791.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – M9 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 13A, kod pocztowy 80-219, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000726200, o kapitale zakładowym 20.000 zł., NIP 5833296731, REGON 369879791.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sovea.eu.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Promocja – akcja promocyjna, obniżka ceny, rabat cenowy udzielany przez sklep klientom poprzez obniżenie ceny standardowej na stornie lub podanie kuponu/ów zniżkowych wykorzystywanych w koszyku zakupowym przez klienta

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Al. Zwycięstwa 13A, kod pocztowy 80-219, Gdańsk.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sovea.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 509 777 999
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 53 1140 2004 0000 3102 7760 7928
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w soboty w godzinach 10.00- 14.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome wersja 70.0.3538.102 lub wyższa, Mozilla Firefox 63.0.1 lub wyższa,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Promocji należy używać w sposób ściśle podany przez sprzedającego tj. sklep, w odniesieniu do wytycznych dotyczących konkretnej akcji promocyjnej, produktów lub grupy produktów.
 2. Jeden klient może użyć kuponu/ów zniżkowego jeden raz, chyba że zapisy promocji mówią inaczej
 3. W razie niezastosowania się do wytycznych promocji zapisanych w regulaminie promocji sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży z klientem.
 4. W sprawach nie uregulowanych regulaminem promocji zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego SOVEA sovea.eu

§ 6

Promocja “60 dni testów za darmo”

 1.  60 dni darmowego testowania jest dostępne dla wszystkich klientów na terenie Polski przy zakupie materaca Sovea M-Pro.
  Materac Sovea M-Pro nie może posiadać wyraźnych śladów zniszczenia, zabrudzenia lub innych ingerencji w jego warstwę wierzchnią lub wewnętrzną (wypełnienia).
  Z promocji „60 dni testów za darmo” może skorzystać każdy klient indywidualny oraz instytucjonalny* na terenie Polski, który zakupił pojedynczą** sztukę materaca Sovea M-Pro*** na naszej stronie internetowej sovea.eu i w ramach tej promocji ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 60 dni (jednak nie wcześniej niż po 30 dniach od dostarczenia) od otrzymania go (liczone na podstawie raportu o doręczeniu z firmy kurierskiej) i nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów – przesyłka w obie strony jest darmowa.
  Materace dostarcza firma DPD natomiast odbiera prywatna firma transportowa zajmująca się transportem większych gabarytów.
  Klient w celu skorzystania z możliwości odbioru przez firmę transportową zwracanego materaca musi przygotować materac do transportu – złożyć go na pół, owinąć folią, w której materac został dostarczony (jak najszczelniej tak aby żaden brud nie dostał się do środka w trakcie transportu), okleić taśmą aby nie rozwinął się podczas transportu oraz w miarę możliwość obłożyć kartonem dookoła i również okleić taśmą. Następne zgłosić chęć zwrotu do nas na maila sklep@sovea.eu i oczekiwać na kuriera.

   

  * W przypadku zakupu przez klienta instytucjonalnego należy zgłosić chęć udziału w promocji „60 dni testów za darmo” aby zakup został nią objęty
  ** W przypadku zakupu większej ilości materacy należy zgłosić chęć udziału w promocji „60 dni testów za darmo” aby zakup został nią objęty
  *** Promocja nie obowiązuje w przypadku zamówienia wymiaru specjalnego, materacy dla dzieci Sovea Baby oraz Materacy Nawierzchniowych Sovea Topper

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Promo Hot Sale!

Wykorzystaj kupon: HOT20 i zyskaj:

-20% na Materace Sovea M-Pro

-10% na cały pozostały asortyment