Days
Hours
Minutes
Seconds

CONTACT US:

SEND E-MAIL

HELPLINE:

+48 509 777 999

Regulamin konkursu listopadowego

REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 09.11.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest M9. Sp. z.o.o.

Al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk, KRS: 0000726200, NIP: 5833296731 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury nabycia nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano łącznie 20 zestawów nagród (I nagroda główna- 1 zestaw: voucher o wartości 1000 zł na zakup materaca + poduszka [voucher łączy się z innymi promocjami i jest do wykorzystania na stronie sovea.eu]; II nagroda główna: 5 zestawów: 2 x poduszka; III nagroda główna: 14 zestawów: 1 x poduszka) oraz 100  gwarantowanych nagród niespodzianek. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane kurierem na koszt organizatora konkursu. Nagrody rzeczowe będą wysyłane w terminie wskazanym przed Organizatora indywidualnie do każdego ze zwycięzców i będą uwarunkowane aktualną dostępnością produktów. Voucher na kwotę 1000 zł łączy się z innymi promocjami i kuponami dostępnymi na stronie www.sovea.eu i można go użyć tylko z zakupem materaca Sovea M-Pro. Voucher jest jednorazowy i należy go wy korzystać do 30.06.2024.

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo nie przyznać wszystkich nagród.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na Facebooku: https://www.facebook.com/soveamaterace, Instagramie: https://www.instagram.com/soveamaterace/ oraz na stronie www.sovea.eu.

2. Konkurs trwa od 01-11-2023 do 17-11-2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli nagród. O zakończeniu konkursu Organizator poinformuje na Facebooku: https://www.facebook.com/soveamaterace, i Instagramie: https://www.instagram.com/soveamaterace/,

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zakup minimum jednego e-booka za 1 zł dostępnego na stronie www.sovea.eu.  Jedna osoba może dokonać jednej transakcji zakupu e-book’a/’ów biorącego udział w Konkursie.

2. Podczas zakupu e-book’a uczestnik powinien dołączyć do newslettera czym wyraża zgody marketingowe, jest to warunek konieczny do otrzymania maila z informacją o odbiorze nagrody. Uczestnik, który nie dołączy do newslettera czym nie wyrazi zgód marketingowych nie będzie miał możliwości odbioru Nagrody, nawet jeżeli w e-mailu otrzyma informację o jej wygraniu.

3. Po zakupie Uczestnik otrzyma na wskazany wcześniej adres e-mailowy zakupionego e-booka. Organizator wśród Uczestników, który zakupili e-booki losowo roześle informacje o Nagrodzie na podany przez Uczestnika adres e-mail.

4. Uczestnik, który wygra poduszkę w Konkursie może samodzielnie wskazać rodzaj poduszki.

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do konkursu wymaga zakupu e-booka o wartości 1 zł i posiadania skrzynki pocztowej.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Uczestnik, aby odebrać jedną z 20 nagród opisanych w § 3 Regulaminu musi wysłać wiadomość na adres sklep@sovea.computersoft.net.pl w celu odebrania nagrody.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail, po zakupie e-booka na stronie www.sovea.eu.

6. W przypadku wykrycia rażących nadużyć i nieprawidłowości po stronie osoby/osób biorących udział w konkursie organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia wydania nagrody jednocześnie odpowiednio to argumentując i podając powód odstąpienia.

 

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji, nie zaznaczył wymaganych zgód marketingowych lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zaznaczonymi przez uczestnika zgodami marketingowymi wymaganymi do przystąpienia do Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora aż do momentu, gdy Uczestnik samodzielnie usunie swoje dane poprzez cofnięcie zgód marketingowych, zaznaczonych przy przystąpieniu do Konkursu.

 

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres reklamacje@sovea.computersoft.net.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Days
Hours
Minutes
Seconds

Week Super Sale!