Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

KONTAKTUJTE NÁS:

ODOSLAŤ E-MAIL

INFOLINIA:

+48 509 777 999

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

  • I Všeobecné informácie

   1. Tieto zásady sa vzťahujú na webovú stránku, ktorá funguje pod url: sovea.eu
   2. Prevádzkovateľom služby a správcom osobných údajov je: Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk
   3. Kontaktná e-mailová adresa prevádzkovateľa: sklep@sovea.eu
   4. Prevádzkovateľ je správcom vašich osobných údajov, pokiaľ ide o údaje poskytnuté dobrovoľne na webovej stránke.
   5. Webová stránka používa vaše osobné údaje na tieto účely:
    • Spustenie systému komentárov
    • Prevádzkovanie online fóra
    • Vedenie online chatu
    • Vybavovanie otázok prostredníctvom formulára
    • Príprava, balenie a odosielanie tovaru
    • Plnenie objednaných služieb
    • Vymáhanie pohľadávok
    • Prezentácia ponúk alebo informácií
   6. Služba plní funkcie získavania informácií o používateľoch a ich správaní nasledujúcimi spôsobm:
    • Prostredníctvom dobrovoľne zadaných údajov vo formulároch, ktoré sa vkladajú do systémov prevádzkovateľa.
    • Ukladaním súborov cookie (tzv. “cookies”) do koncových zariadení.

   II Vybrané metódy ochrany údajov používané prevádzkovateľom

   1. Prihlasovacie stránky a stránky na zadávanie osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (certifikát SSL). Tým sa zabezpečí, že osobné a prihlasovacie údaje zadané na webovej lokalite sú v počítači používateľa zašifrované a možno ich prečítať len na cieľovom serveri.
   2. V záujme ochrany údajov Prevádzkovateľ pravidelne vytvára bezpečnostné kópie.
   3. Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého softvéru, ktorý Prevádzkovateľ používa na spracovanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelné aktualizácie softvérových komponentov.

   III. Hosting

   1. Služba je umiestnená (technicky udržiavaná) na serveri prevádzkovateľa: Perskimedia

   IV Vaše práva a ďalšie informácie o tom, ako sa vaše údaje používajú

   1. V určitých situáciách má správca právo preniesť vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to potrebné na plnenie zmluvy uzavretej s vami alebo na plnenie povinností správcu. Toto sa vzťahuje na takéto skupiny príjemcov:
    • hostingová spoločnosť na základe poverenia
    • kuriéri
    • prevádzkovatelia poštových služieb
    • poisťovne
    • advokátske kancelárie a vymáhači pohľadávok
    • banky
    • prevádzkovatelia platobných systémov
    • prevádzkovatelia komentárového systému
    • poskytovatelia online chatových riešení
    • oprávnení zamestnanci a spolupracovníci, ktorí používajú údaje na plnenie účelu webovej stránky
    • spoločnosti, ktoré správcovi poskytujú marketingové služby
   2. Vaše osobné údaje, ktoré Správca spracúva najdlhšie po dobu nevyhnutnú na výkon súvisiacich činností vymedzených osobitnými predpismi (napr. o účtovníctve). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje nebudú spracúvané dlhšie ako 3 roky.
   3. Máte právo požadovať od Správcu:
    • prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú,
    • ich opravu,
    • vymazanie,
    • obmedzenie spracovania,
    • a prenosnosť údajov.
   4. Máte právo namietať proti spracúvaniu uvedenému v bode 3.3 c), ktoré sa týka spracúvania vašich osobných údajov na účely plnenia oprávnených záujmov správcu vrátane profilovania, pričom právo namietať sa neuplatní, ak existujú platné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, najmä pokiaľ ide o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov
   5. Proti postupu správcu sa môžete sťažovať u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, Stawki 2, 00-193 Varšava.
   6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na prevádzku Služby.
   7. Vo vzťahu k vám môže byť vykonávané automatizované rozhodovanie vrátane profilovania na účely poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a na účely priameho marketingu zo strany Správcu.
   8. Osobné údaje sa neprenášajú z tretích krajín v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neodosielame mimo Európskej únie.

   V Informácie vo formulároch

   1. Služba zhromažďuje informácie, ktoré ste dobrovoľne poskytli, vrátane osobných údajov, ak boli poskytnuté.
   2. Aby sme vám mohli ponúknuť platobné metódy spoločnosti Klarna, môžeme pri pokladni preniesť vaše osobné údaje vo forme kontaktných údajov a údajov o objednávke spoločnosti Klarna, aby spoločnosť Klarna mohla posúdiť, či spĺňate podmienky pre jej platobné metódy, a prispôsobiť vám tieto platobné metódy. Poskytnuté osobné údaje sa spracúvajú v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna.
   3. Služba môže ukladať informácie o parametroch vášho pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).
   4. Služba môže v niektorých prípadoch ukladať informácie na uľahčenie prepojenia medzi údajmi vo formulári a e-mailovou adresou používateľa, ktorý formulár vypĺňa. V takom prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí v url adrese stránky obsahujúcej formulár.
   5. Údaje uvedené vo formulári sa spracúvajú na účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. na účely spracovania žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu, registrácie služieb atď. V každom prípade je v kontexte a popise formulára jasne uvedené, na čo sa používa.

   VI Protokoly Prevádzkovateľa

   1. Informácie o správaní používateľov na webovej lokalite môžu byť predmetom zaznamenávania. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky

   VII.Príslušné marketingové techniky

   1. Prevádzkovateľ používa štatistickú analýzu návštevnosti webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics (Google Inc., so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje prevádzkovateľovi tejto služby osobné údaje, iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní súborov cookie v koncovom zariadení používateľa. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/
   2. Prevádzkovateľ používa techniky remarketingu na prispôsobenie reklamných správ správ správaniu používateľa na webovej lokalite, čo môže vzbudzovať ilúziu, že na sledovanie používateľa sa používajú jeho osobné údaje, ale v praxi sa žiadne osobné údaje od prevádzkovateľa k prevádzkovateľom reklamy neprenášajú. Technologickým predpokladom pre takéto činnosti je, aby boli povolené súbory cookie.
   3. Prevádzkovateľ používa pixel Facebooku. Táto technológia znamená, že spoločnosť Facebook (Facebook Inc., USA) vie, že osoba, ktorá je na nej registrovaná, používa Webovú lokalitu. Prevádzkovateľ neposkytuje spoločnosti Facebook žiadne ďalšie osobné údaje. Služba je založená na používaní súborov cookie v koncovom zariadení používateľa.
   4. Prevádzkovateľ využíva riešenie, ktoré skúma správanie používateľov pomocou tepelného mapovania a zaznamenávania správania na stránke. Tieto informácie sú pred odoslaním prevádzkovateľovi služby anonymizované, takže sa nevie, ktorej osoby sa týkajú. Nezaznamenávajú sa najmä zadané heslá a iné osobné údaje.
   5. Prevádzkovateľ používa riešenie, ktoré automatizuje prevádzku služby vo vzťahu k používateľom, napr. môže používateľovi po návšteve konkrétnej podstránky zaslať e-mail za predpokladu, že používateľ súhlasil so zasielaním obchodnej korešpondencie od prevádzkovateľa.

   VIII. Informácie o súboroch cookie

   1. Webová lokalita používa súbory cookie.
   2. Súbory cookie (tzv. “cookies”) sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na používanie na webovej stránke. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia do koncového zariadenia a jedinečné číslo.
   3. Prevádzkovateľ služby je subjekt, ktorý ukladá a sprístupňuje súbory cookie v koncovom zariadení používateľa služby.
   4. Súbory cookie sa používajú na tieto účel:
    1. udržiavanie relácie používateľa webovej lokality (po prihlásení), vďaka čomu nemusí používateľ na každej podstránke webovej lokality znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;
    2. na účely uvedené vyššie v časti “Základné marketingové techniky”;
   5. Webová lokalita používa dva hlavné typy súborov cookie: Súbory cookie “relácie” a “trvalé” súbory cookie (trvalé súbory cookie). “Relačné” súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási, neopustí webovú lokalitu alebo nevypne softvér (webový prehliadač). “Trvalé” súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich Používateľ nevymaže.
   6. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie používateľa. Používatelia webovej lokality môžu v tomto ohľade zmeniť svoje nastavenia. Internetový prehliadač umožňuje súbory cookie vymazať. Súbory cookie je možné aj automaticky zablokovať Podrobné informácie o tejto téme sú uvedené v nápovede alebo dokumentácii internetového prehliadača.
   7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webovej lokalite.
   8. Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení Používateľa služby môžu používať aj subjekty spolupracujúce s Prevádzkovateľom služby, najmä spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter (Twitter Inc. so sídlom v USA).

   IX Správa súborov cookie – ako udeliť a odvolať súhlas

   1. Ak si neželáte dostávať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie potrebných na overovacie procesy, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa môže sťažiť a v krajnom prípade znemožniť používanie webových stránok
   2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte z nižšie uvedeného zoznamu webový prehliadač, ktorý používate, a postupujte podľa pokynov:

   Mobilné zariadenia:

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

Počkajte na ďalší predaj!

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

Promo Hot Sale!